Regulamin serwisu internetowego radafi.pl

Obowiązuje od 20.05.2018r.


Wstęp

Regulamin serwisu radafi.pl dostępny pod adresem http://radafi.pl reprezentowany przez Adrian Bylica, ul. Jana III Sobieskiego 40/41, 86-300 Grudziądz, NIP: 8761554590, REGON: 341596721.

Szanowny Kliencie, niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionego Serwisu, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy (Operatora) wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

1.2. Serwise internetowym – rozumie się przez to serwis/sklep internetowy pod adresem http://radafi.pl.

1.3. Operator(Sprzedawca) – rozumie się przez to Firmę RADAFI Adrian Bylica, ul. Jana III Sobieskiego 40/41, 86-300 Grudziądz, NIP: 8761554590, REGON: 341596721.

1.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Operatorem.

1.5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego.

1.6. Towar – Produkt, rzecz ruchoma/elektroniczna, oprogramowanie, które Klient nabywa za pośrednictwem Serwisu internetowego.

1.7. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2. Poufność danych i zasady bezpieczeństwa

2.1. Klient oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2017., poz. 1219 t.j. ), Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta, które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Operator jest w szczególności uprawniony do przetwarzania danych Klienta:

2.1.1. numer NIP/pesel, nazwisko i imie, nazwa firmy, adres do korespondencji

2.1.2. adres e-mail Przedsiębiorcy o ile spełnia warunki ww. ustawy (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997)

2.1.3. adres wysyłki, dane osoby kontaktowej (podawane w formularzu zakupu na potrzeby realizacji wysyłki towaru - o ile ma zastosowanie)

2.2. Klient powierza Operatorowi do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w pkt. 2.1., wyłącznie w celu wykonywania usług określonych w pkt 1.5 oraz zakupu towarów w pkt. 1.6 Regulaminu i w zakresie niezbędnym do ich wykonania tj. w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji usługi.

2.3. Operator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.1 zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem. Operator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

2.4. Dane Klienta, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Klienta. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2.5. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta.

2.6. Klient jako administrator danych ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przekazywanych Operatorowi w celu realizacji Usługi.

2.7. Operator powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, na co Przedsiębiorca wyraża zgodę. Informacje o podmiotach, którym Operator powierza przetwarzanie danych osobowych, jak również szczegółowe zasady przetwarzania danych, zawiera Polityka prywatności. Wszystkie podmioty, którym Operator powierza przetwarzanie danych osobowych Przedsiębiorcy, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych, wymaganych przez przepisy prawa.

2.8. Operator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Klienta wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Operatora zawiera polityka prywatności.

2.9. Jeśli Klient wyrazi chęć do całkowitego usunięcia swoich danych, wystarczy wysłanie drogą elektroniczną wiadomości e-mail na adres info@radafi.pl. wraz ze wskazaniem ostatecznego dnia ich usunięcia.

2.9.1. Usunięcie danych jest jednoznaczne z zaprzestaniem śwodczenia aktualnych usług.

3. Warunki świadczenia usług

3.1. Serwis internetowy radafi.pl świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.

3.2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Serwisu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.

3.3. Korzystanie z serwisu internetowego wymaga od Klienta posiadania urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową oraz dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.

4. Umowa sprzedaży

4.1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4.2. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru, typ usługi, lub inne dostepne formy jak pakiety płatnosci itp., jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu, oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.

4.3. W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówienia Towaru/usługi, którego właściwości polegają na tym, że jest on wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta, Klient przesyła wraz z internetowym formularzem zamówienia treści niezbędne do wykonania Towaru tj. tekst, grafikę, wymiary itp., zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi przy opisie Towaru bądź wybiera odpowiednią specyfikację z podanych przez Sprzedawcę wariantów dostępnych możliwości konfiguracji.

4.4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru/usługi, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Serwisu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty.

5. Realizacja Usług

5.1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta z zastosowaniem najlepszych praktyk.

5.2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 2 do 8 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia (kompletowanie a w wybranych przypadkach wykonanie Towaru).

5.3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w pkt. 5.1 terminie Operator niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia.

6. Dostawa Towarów i usług

6.1. Dostawa Towaru odbywa za pomocą firm kurierskich.

6.2. Dostawa Usług odbywa za pomocą strony internetowej, internetu (pośrednio lub bezpośrednio) w zależności o formy umowy, np. bezpośrednia instalacja.

7. Metody płatności

7.1. Opłatę należy uiszczać zgodnie z wybranym Towarem lub usługą oraz sposobem płatności.

7.2. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty za realizacje Usługi przekaże Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail), elektroniczny obraz faktury VAT.

7.3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru dowodem zakupu w postaci faktury VAT, która jest dostarczana Klientowi wraz z zamawianym Towarem.

8. Rezygnacje z zamówionych Towarów i usług

8.1. Rezygnacja z zakupionych towarów może nastąpić w terminie 14 dni bez podania jakichkolwiek przyczyn, przy czym bieg terminu liczony jest od dnia dostarczenia czytników na adres wskazany w formularzy zakupu. Warunkiem odstąpienia od tej umowy jest zwrot nieuszkodzonych urządzeń oraz przesłanie za pomocą poczty e-mail na adres info@radafi.pl informacji o rezygnacji z zakupionych Towarów ze wskazaniem numeru zamówienia, oraz ilości zwracanych towarów.

8.2. Zwrot Towarów fizycznych, realizowany jest na koszt Kupującego.

8.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m.in. w sytuacji:

8.3.1. usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

8.3.2. W przypadku rezygnacji z wykupionych pakietów usług np. dostępu do programów online, Kupującemu nie przysługuje prawo do zwortu środków,

9. Reklamacje

9.1. Reklamacje związane z użytkowaniem zakupionych Towarów można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres info@radafi.pl. Zwrot towarów o cechach fizycznych realizowany jest na koszt Operatora, a wysyłka realizowana jest na adres Operatora wskazany w pkt. 1.3 Regulaminu.

9.2. Klient może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Operatora.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.4. Spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora.

10. Odpowiedzialność obu stron

10.1. W przypadku zamówień realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta, jeśli Klient sam dostarcza elementy, komponenty niezbędne do realizacji zamówienia, które mają być umieszczone na Towarze, Sprzedawca nie odpowiada za treści umieszczone oraz naniesione na Towar, a które były otrzymane od Klienta. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Sprzedawca będzie kierował je do Klienta jako podmiotu odpowiedzialnego za naniesione na Towar treści, a Klient przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Sprzedawcę.

10.2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z zakupionych Towarów i zrealizowanych usług.

10.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Operatora, oraz z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

11. Zmiana regulaminu

11.1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

11.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

11.2.1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu internetowego,

11.2.2. zmian funkcjonalności Serwisu, zmian zakresu świadczonych usług,

11.2.3. w innych uzasadnionych przypadkach.

11.3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Klienta na 14 dni przed ich wprowadzeniem, udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Korzystanie z wszelkich usług świadczonych przez Operatora następuje na zasadach określonych w regulaminach po ich zaakceptowaniu.

12.2. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:

12.2.1. Polityka prywatności.

12.3. Zmiana załączników do Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu.